O b j a v e


...

Svetovi – tvorevine uma, beskrajni su. Eone možeš provesti jureći za senkama Jedine

Stvarnosti, sakupljajući znanja koja ostaju u granicama Iluzije. Forme, vidljivi oblici – ma

koliko suptilni bili – samo su senke bezoblične, nevidljive Stvarnosti, Jednog iza svega,

Jednog u svemu.

...

Nivoi su bezbrojni, kao i putevi u carstvima Iluzije. Rečeno je: “ Samo jedan je put koji

dotiče Nebo.“ Uska je staza u Život Večni. Malobrojni njome idu. Kroz kapiju Života

Večnog prolazi se bez prtljaga – odustajanjem, napuštanjem, ostavljanjem sveg znanja i

imanja na Pragu, pustošenjem i pražnjenjem svojih bisaga punih predstava – jer sve to

pripada Senci, umu, egu... – i ne može se preneti u Carstvo Božje.

Potpuno odustajanje od sebe, potpuna predaja i napuštanje svih svojih poseda – uvode te u

Carstvo. „Blaženi su nišči duhom – jer oni će ugledati Carstvo...“

...

Carstvo je u tišini.

Biće se otkriva u tišini uma, u mentalnoj praznini.

Isprazni se od svih sadržaja.

Ono što ostane – To si Ti.

To je tvoje Večno Lice.

*

Čoveče,

seti se ko si!

Seti se da si

Živo Slovo Božje

Živa Reč Božja...

Da ti je Otac

život ovaj dao

da bi sebe dorekao!

...

Čoveče,

seti se ko si!

Živa Reči Božja -

doreci se!

*

09.09.2013.

Zabeležio: P. Šumski

 

Copyright by Tomislav Trbojevic, 2010

toolbar powered by www.mit3xxx.de