Lek za sve


...

Postoji  jedan univerzalni lek za sve bolesti, patnje, probleme, nesreće... Ime tog leka je

Jedinstvo, tačnije - svest Jedinstva na svim nivoima postojanja: duha, duše, uma, tela...

Stanje jedinstva sa sobom  i svetom, drugim ljudima i bićima, životom, prostorom i

vremenom, trenutkom i večnošću – Bogom u sebi...

...

U toj svesti – sve je dobro: nema razdvojenosti, patnje, borbe, nemaštine, bolesti, starosti,

smrti... Sav bol, sva muka i patnja života, pripadaju stanju iluzorne odvojenosti od sebe i

drugih, od svoje najdublje Suštine koja je ista, nepodeljena, zajednička u svemu i svima...

Odvojeni od sebe i svoje suštine, odvojeni smo od drugih, od života kao Celine, od Izvora

Života i svega što Jeste.

...

Stanje odvojenosti jeste iluzija uma, ali su posledice na fizičkom nivou stvarne: psihološka,

mentalna, emotivna odvojenost stvara bol i bolest, jer predstavlja stanje izvan ravnoteže i

izvan promisli Tvorca.

...

Odvojenost je pogrešna misao da je moguć izolovan, zaseban život koji previđa, negira,

isključuje potrebe svih drugih oblika života u zajedničkoj igri Života, odnosno Postojanja.

Odvojenost je ideja da mogu za sebe zgrabiti više, bez obzira oduzimam li time Bogom dano

pravo na život i obilje nekom drugom biću, svejedno da li je reč o čoveku, biljci ili životinji...

Jer, koja ćelija u telu Živoga Boga je važnija, vrednija, uzvišenija od ostalih ćelija, od bilo

koje druge ćelije, i može li to biti? Ako bi postojala takva ćelija, to bi bio početak

razdvajanja, izlazak iz jedinstva i kancer u telu Živog Boga. To je Čovečanstvo danas.

...

Postavljanjem sebe iznad svih drugih saputnika na putu života, umišljenom samovažnošću i

egocentrizmom, odvajamo se od suštinske ravnopravnosti i Jedinstva svega u Postojanju,

i postajemo kancerogena ćelija u telu Života koja se bori protiv drugih ćelija nesvesna da je

deo zajedničkog tela Jedinstvenog Organizma. Kada se ta misao, kao pogrešna informacija

u potpunoj suprotnosti sa osnovnim zakonom Postojanja, spusti na nivo fizičkog tela – kao

posledicu imamo bolest i smrt.

...

Ta odvojenost je izvor sve patnje, nemaštine, ratova, bolesti, pošasti, ekološkog zagađenja i

uništavanja života na planeti, pohlepe, nasilja nad sobom i drugima, svetom, prirodom,

životom...

...

To je istinsko nepoznavanje sebe. To je tama neznanja: život u odvojenosti od Bića, život u

podeljenosti i nejedinstvu...

...

Kada bismo bili svesni, potpuno svesni i sigurni da smo Jedno sa svime što postoji,

da je Jedan Život u svemu, da je svetost u svemu i da je to Bog u svemu – da li bismo i

dalje mogli da povređujemo druga bića: ljude, životinje, biljke, vode, vazduh, Majku

Zemlju...? Da li bismo mogli da nastavimo da kasapimo životinje u klanicama, drveće u

šumama, našu ljudsku braću na ratištima, naše najmilije u porodičnim krugovima – fizičkom i

verbalnom grubošću, mržnjom, netolerancijom, psihološkim i fizičkim nasiljem...?

...

Kada bismo živeli kao braća i sestre po životu sa svim oblicima života u skladnoj porodici –

kakav bi život stvarno bio? Život bi bio lep... Tek to bi zapravo, bio život.  To bi bio život

u zdravlju, ljubavi, obilju, snazi, radosti, miru – Večni Život bez patnje, bola, razaranja,

straha, mržnje, smrti – Jedini stvarni Život.

Da li ste spremni za takav Život?

...

Ovo su temelji takvog Života, života u miru sa sobom i svetom:

Svetost je ili u svemu - ili nije ni u čemu.

Ljubav je ili bezuslovna – ili nije Ljubav.

Jedinstvo je ili potpuno – ili nije Jedinstvo.

...

Postoji li drugi izraz za Jedinstvo? Da: bezuslovna Ljubav, potpuno prihvatanja Božje volje u

svemu, potpuna predaja Najvišem.

...

Kako se manifestuje Jedinstvo? Kao usredištenost, mir u umu i srcu, osećaj zajedništva,

pripadanja i bliskosti u odnosima sa drugima i svetom; razumevanje i blagost u ophođenju,

prihvatanje toka života i poštovanje života u svim njegovim oblicima, prihvatanje trenutka,

osećaj lakoće, nenapora u hodu kroz život, nepomućena radost življenja, osećaj sklada u

svim aspektima postojanja, zhvalnost...

...

U stanju Jedinstva prestaje svaka potreba za kontrolom i prisilnim menjanjem sebe, drugog i

sveta, svaka borba protiv onoga što Jeste, svaka potreba za igranjem igara moći

nametanjem svoje volje nekom drugom delu Jedne Stvanosti. Jedinstvo je dopuštanje da sve

bude kako jeste: savršeno u svojoj Izvornoj Dobroti, večno u svojoj Besmrtnoj Suštini. Iz te

slike ništa nije isključeno, jer Savršenstvo, odnosno Jedinstvo, ništa i nikoga ne isključuje. U

toj slici koja obuhvata SVE, i svetac i ubica, i bogataš i prosjak, i mudrac i budala, i

ljubavnik i silovatelj – svi imaju svoje mesto. Svako naše suđenje je odvajanje delova te

jedinstvene slike, izlazak iz Jedinstva.

...

Biti u stanju Jedinstva znači gledati i videti svet očima živog Boga , ući u Srce Stvarnosti gde

je sve oduvek i zauvek povezano, zauvek Jedno: suze tuge su suze radosti; bol je ekstaza;

tama je naličje svetlosti; ti si moje drugo lice... Ti si ja. Ja sam ti. Jedno je sve. Sve je Jedno.

...

Gde počinje Jedinstvo? U prihvatanju sebe i svog života.

Gde završava Jedinstvo? U prepoznavanju i prihvatanju Svega kao neodvojivog dela Celine

– sebe u Svemu, svega u Sebi. To je početak i kraj, alfa i omega.

...

To je i smisao Isusovih poruka, koje su do danas ostale neshvaćene: „Ako te neko

udari po desnom obrazu – a ti okreni levi.“ „Ne opiri se zlu!“

Ukratko: Ostani u miru, ostani u Jedinstvu.

*

Zabeležio milošću Jedine Stvarnosti,

P.Šumski

26.05.2014.


 

P o r u k a

- 23. 05. 2014. -


...

Sve što jeste odraz je tvoje Svesti.

Sve u Postojanju je tu da odrazi ono što Jesi.

...

Nigde izvan Svesti ne postoji mesto kao što je ovo.

To je tvoja Svest.

To je tvoj Život.

Ti si to što Jesi.

Ti si to što Jeste.

Ti si ovaj Svet.

Ti si tvoj Život.

...

Ako voliš Život - i Život te voli.

Ako boliš Život – i Život te boli.

Ako daješ Životu - i Život ti daje.

Ako uskraćuješ Životu – i Život ti uskraćuje.

Sve što daš Životu – Život ti vraća kao odjek.

Ti si kreator svoga sveta, svoga života.

...

Ovaj Svet je tu

da bi ti pokazao ko si:

I dobro i zlo.

I svetlo i tama.

I ljubav i strah.

I da i ne...

...

Šta izabereš – to si.

Šta biraš?

Sećaš li se ko si?

*

„Ti nisi samo sićušna kap vode u Beskrajnom Okeanu.

Ti si Beskrajni Okean u sićušnoj kapi vode.“

Rumi

*

Zabeležio: P. Šumski

 

Copyright by Tomislav Trbojevic, 2010

toolbar powered by www.mit3xxx.de