Revolucija srca


...

"Mi želimo da spasemo svet, ali mi smo ti

koje prvo moramo da spasemo, jer samo

’spašeno’ ljudsko biće hoda sa integritetom,

blagodarnošću i skladnošću

po ovoj svetoj zemlji.“

...

Muđi

*

Šta znači probuditi se za Stvarnost i boraviti u Srcu? Isključiti programe uma

i ući u Tišinu Bića, u Srce Stvarnosti, u punoću Postojanja izvan svake

oskudice, nemira, osude, žudnje i straha... Izvan žalosti za prošlim i želje za

budućim. Kako to postići? Buđenjem za svoje Istinsko Sopstvo, spoznajom

onoga koji (u Istini) jesi.

...

Odustajanjem od svega lažnog i spolja nametnutog, napuštanjem lažnog

identiteta „koji se dobro prodaje u svetu“ i prepoznavanjem osnove

sopstvenog Bića u Tišini, pre buke pojavnog sveta. Vraćanjem sopstvenom

Integritetu koji ne pripada nikome osim tebi i Tvorcu u tebi. Vraćanjem

Celovitosti kojoj ne treba drugi za upotpunjenje, za ucelovljenje, već za

radost susreta, razmene i davanja iz punoće... Povratkom sopstvenom

Izvoru samodovoljnosti. Povratkom u Jedinstvo. Prvo sa samim sobom, a

time i sa Univerzumom.

...

Zakon Jedinstva je osnovni zakon Univerzuma: vidljivog i nevidljivog,

manifestovanog i nemanifestovanog. Kako gore- tako i dole.  Zakon

Jedinstva je krajnja jednostavnost Postojanja. Jer...

...

Treba li čoveku sa integritetom vlast? Ne.

Tek kada čovek izgubi sopstveni integritet, vlast postaje neophodna.

...

Treba li čoveku sa integritetom posrednik za razgovor sa Bogom, svojim

Ocem Večnim? Ne.Crkva postaje neophodnost kada čovek izgubi lični

integritet i svest o Hristu u sopstvenom srcu.

...

Svaki Sin, svaka Kći, razgovara sa Ocem na ti. Jer ima na to pravo. Jer, ima

li ikog bližeg od onog ko te je stvorio? Kada se ta prisnost izgubi, a Sin (Kći)

zaboravi ko je, počinje razgovor na Vi preko posrednika. Počinje svet bolne

odvojenosti.

...

Zakon Jedinstva kaže: „Sve je sveto. Ili je sve sveto, ili ništa nije sveto!

Svetost je sveuključiva jer je izraz Jedinstva.“ Ako je tako, zašto bi crkva,

hram ili bilo koje drugo „sveto mesto“ bilo svetije, bolje ili gore za molitvu i

razgovor sa Ocem Večnim? Po čemu bi hram, ljudskom rukom građen, bio

svetiji od Hrama Prirode, Božjom rukom sazdane? Ako Bog kome se

klanjamo traži kamene građevine, onda je On, kao i ta građevina, ljudska

tvorevina, a ne Primarni Uzrok, ne Prvobitno Svetlo. Nije li nam Otac Večni

dao Prirodu koja je Majka koja nas porađa i u životu održava? I šta od te

Majke, u materijalnom svetu može biti svetije i vrednije hvale i zahvalnosti?

Kamene zidine nekog hrama ispunjene ikonama i kipovima koji su zamenili

Zlatno tele iz Starog zaveta? To je uvreda inteligencije i nezahvalnost prema

Božjoj tvorevini i promisli, prema Ocu koji nam je dao jedinstveni živi hram

Prirode u kome protiče čitav naš zemni život: utrobu u kojoj se začinjemo, u

kojoj odrastamo, od koje i u kojoj živimo, i kojoj predajemo naša trošna

tela, na kraju.

...

Kao što je prirodno roditi se, živeti i skončati u Prirodi (a ne u bolnici, na

aparatima), tako je prirodno moliti se, tihovati i razgovarati sa Ocem Večnim

u krilu Njegove sopstvene kreacije... Ako je bolnica proteza za produženje

života fizičkog tela čoveka odvojenog od Prirode, crkveni hram je proteza za

produženje duhovnog života čoveka odvojenog od Prirode... Spoljašnji

hramovi su samo podsetnici koji nas pozivaju da izgradimo unutrašnji Hram

Vere u srcu. Kada Hram Vere budemo imali u srcu, potreba za spoljašnjim

hramovima će nestati.

...

Ako bi čovek poštovao deset Božjih zapovesti, ili samo prve tri – da li bi sva

sila hiljada i hiljada ljudskih zakona i pravosudnog sistema, policije i vojske

bila potrebna? Ne. Zakoni i pravosuđe, policija i vojska  postaju neophodni

kada čovek zaboravi i pogazi osnovne Božje zakone - one pred kojima se

klanja u hramovima vere, ali ih ne primenjuje i uporno krši u svakodnevnom

životu: „Ne ubij.“ „Ne kradi.“ „Ne laži.“ „Ne čini preljube.“ – Sve ovo staje

u samo jedan zakon koji – ispoštovan – čini nepotrebnim kompletan

pravosudni sistem:

„Ne čini drugome što ne želiš da drugi čini tebi. Ili: Čini drugome ono što

želiš da drugi učini tebi.“

...

Od življenja u laži i kršenja Božijih zakona - napravili smo profesije, čitave

industrije i unosan biznis za milione ljudi... Policija, vojska, pravosuđe,

farmacija, duvanska industrija, porno-industrija, narko-industrija,

bankarstvo, prehrambena industrija... Živimo od sopstvene lažnosti i

odvojenosti od Božije promisli!

...

Živimo u svetu zarobljene svesti. To je Matrix: samozaborav o tome ko smo,

odakle smo došli i kuda idemo.

...

Ovaj svet ropstva, zatvor sačinjen od naših mentalnih predstava zasnovanih

na strahu, treba srušiti do temelja, do Prvobitne Tišine. Tek iz te Prvobitne

Tišine može nići Nova Stvarnost - Novi Svet, toliko različit od ovoga, da o

tome ne možemo ni da mislimo. Svet o kome ništa ne znamo, jer je izvan

straha, pohlepe, dominacije i borbe za opstanak. Svet Ljubavi.

...

Rušenjem starog sveta, ovog u kome živimo, ništa suštinski vredno , dobro i

istinito neće nestati, ni biti uništeno. Jedina stvar koja će biti razgrađena je

laž.

...

Svako može da da svoj jedinstveni doprinos stvaranju tog Novog Sveta.

Kako? Odricanjem od svega lažnog u sebi. Sopstvenim buđenjem za

Istinu i buđenjem onih oko sebe. Širenjem Dobre Vesti.

...

Ko želi da čuje – čuće. Ko želi da vidi – videće. Ko želi da ostane u matrici

straha i vezanosti, ostaće, jer nam je Otac dao slobodu izbora.

...

Do sada smo živeli u svetu u kome je bio Svako za Sebe, i  Svi protiv Svih.

To je svet straha i borbe za opstanak. Novi Svet biće izgrađen na principu:

Svako za Sve i Svi ZaJedno.

...

To je Put Spasenja, Put Srca.

To je Put Ljubavi. To je Svet Ljubavi - koji nastaje.

...

Ovo je Revolucija Srca: tu počinje i tu završava. U svakom od nas.

Revolucija jednog  čoveka za sve ljude. Revolucija svakog čoveka, za sve

druge.

...

Ovo je poziv na buđenje. Ako osećaš ovo u Srcu, ako osećaš Hrista u Srcu,

ako izgaraš u želji da se probudiš - pošalji ovu poruku dalje.

...

Revolucija Srca je počela!

*

Zabeležio milošću Jedine Stvarnosti,

P. Šumski

19.02.2016.

 


UBUNTU - Društvo BEZ novca je MOGUĆE

*


Michael Tellinger - UBUNTU (3/3)

 

Copyright by Tomislav Trbojevic, 2010

toolbar powered by www.mit3xxx.de